Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (Π.Τ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 113/31-5-1985) και άρχισε να δέχεται τις πρώτες φοιτήτριες και φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 (ΦΕΚ 40/1-2-1988)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Π.Τ.Δ.Ε. επιδιώκει:

  • Να καλλιεργεί και να προάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά παιδαγωγικά ζητήματα
  • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων γενικότερα

Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική διέξοδο ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις τους) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν μεταξύ άλλων και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του ΠΤΔΕ καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Το ΠΠΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Τα μαθήματα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) και ελεύθερης επιλογής (ΕΕ)

Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται βασικά γνωστικά αντικείμενα και η πρακτική άσκηση, με στόχο την παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος. Για τη δήλωση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τα πρώτα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εξεταστούν σε αυτά, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ενός υποχρεωτικού μαθήματος δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο.

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) είναι τα μαθήματα επιλογής που στοχεύουν στην εμβάθυνση σε επιμέρους πτυχές ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου δίνοντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θέματα που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΕ) είναι μαθήματα τα οποία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν από θεματικούς κύκλους και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον έχουν αποτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Τονίζεται ότι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μόνο από τα μαθήματα (ΥΕ) που αντιστοιχούν στο εξάμηνό τους. Για τη λήψη του πτυχίου της, η φοιτήτρια ή ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει από κάθε κύκλο και έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων (ΥΕ).

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) είναι μαθήματα ΥΕ του Τμήματος από οποιονδήποτε θεματικό κύκλο ή μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΠΤΔΕ.

Διεύθυνση
Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74783, 74785, 74897, 74798
Φαξ
+30 24210 74786
Email
g-pre [at] uth [dot] gr

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα, παρέχοντας μια σύγχρονη και επιστημονική οπτική για τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την ηγεσία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξειδίκευση εκπαιδευτικών στη βάση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,  ώστε να καταστούν ικανά στελέχη οι οποίοι θα δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία -μαθητές, εκπαιδευτικούς, και γονείς, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση της σχολικής εμπειρίας, και προάγοντας και μετατρέποντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει.  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017). Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων (εφόσον το επιθυμούν οι διδάσκοντες καθηγητές) με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35% των μαθημάτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων που συγκέντρωσαν. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία Π.Μ.Σ. "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης",  Αργοναυτών & Φιλελλήνων, T.K. 38221, Βόλος (Νέο κτήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 8)

email: ode [at] uth [dot] gr              τηλ.: 2421074881          φαξ: 2421074809

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα: 10:00-13:00, Τρίτη 10:00-13:00, Τετάρτη: 17:30-20:00, Πέμπτη: 10:00-13:00, Παρασκευή: 17:00-20:00, Σάββατο: 9:30-12:00

 

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατώντας στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs