Διοίκηση

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος αλλά και το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού εργάζονται και μεριμνούν για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λειτουργίες με πρώτη και σημαντικότερη την εκπαίδευση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του. Λαμβάνουμε συνεχείς πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την έρευνα του ΠΘ, για την επίτευξη των στρατηγικών του σχέσεων ενώ πιστεύουμε ακράδαντα στις βασικές αξίες του Δημοσίου Πανεπιστημίου τη λογοδοσία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των σπουδών και της έρευνας.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες