Μεταπτυχιακές

Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστούν σοβαρό πεδίο εμβάθυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και παραγωγής έρευνας και εργαζόμαστε για τη συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξης τους.  Αφορούν σε πλήθος επιστημονικών χώρων και συνεχώς εμπλουτίζονται παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα το ΠΘ γίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται σε καινοτόμα και αναδυόμενα πεδία γνώσης. Μέσα σε δυσμενή οικονομικά περιβάλλοντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους υλικής αρωγής των υποψηφίων Διδακτόρων, καταρτίζουμε προγράμματα εσωτερικών υποτροφιών ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας στην αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης με στόχο να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου.  Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου οργανώνονται σε ένα διεθνές περιβάλλον διδασκαλίας και μέσα από δια-ιδρυματικές και διεθνείς συνεργασίες του ΠΘ με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες