ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να μεταδίδει την γνώση με αποδοτική διδασκαλία και να παράγει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία με καινοτόμο έρευνα. Υπό αυτό το πρίσμα και στόχο την επίτευξη της αριστείας και διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας παρέχεται σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου η δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η διασφάλιση ποιότητας αποσκοπεί στην ορθή αποτίμηση και κατανόηση του έργου του ΠΘ, με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσμών και για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στρατηγικών ποιοτικής βελτίωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η ΜΟΔΙΠ έχει ως αποστολή, το συντονισμό του συστήματος, και τη συνδρομή προς τα Τμήματα για την καταγραφή, κατανόηση, και συστηματική αποτίμηση του έργου τους στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας. Κύριος στόχος είναι η πολύπλευρη ενίσχυση των Τμημάτων στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και των ιδιαιτεροτήτων τους.

 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υπηρεσιών ΜΟΔΙΠ

 

Δομή ΜΟΔΙΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν. 4957/2022, σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται διοικητική δομή, το επίπεδο και η διοικητική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ονομασία «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τις λοιπές οργανικές μονάδες και εποπτεύεται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. διαρθρώνεται εσωτερικά από: α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι., β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.

Πολιτική Ποιότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στις σχετικές με τα προγράμματά του γνωστικές περιοχές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στοχεύει στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα, στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Κύριος στόχος του ΠΘ είναι η αναγνώριση και η ελκυστικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα στην επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διεθνής αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού του έργου.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θεωρεί κεντρικό σημείο της πολιτικής του την ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών,  κουλτούρας και Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) στο ίδρυμα. Η ΔΠ εγγυάται την ασφαλή πορεία  για τον προσδιορισμό, αλλά και την επίτευξη των οραμάτων, της αποστολής,  των στόχων και της πολιτικής του Ιδρύματος. Η οικονομική κρίση κάνει το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης αβάστακτο, οι φοιτητές αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται, ωστόσο κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη το ΠΘ λογοδοτεί στην κοινωνία, η οποία απαιτεί να γνωρίζει όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που καθορίζουν την ταυτότητά του. Μέσω της ΔΠ το Πανεπιστήμιο ικανοποιεί τις προσδοκίες και τους στόχους του, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης Τμημάτων

Για την πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης των Τμημάτων από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτός Δικτύου Π.Θ., θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή OpenVPN.
Πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης-χρήσης του OpenVPN θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα,προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει: α) εσωτερική αξιολόγηση από το Ίδρυμα, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και β) εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία επικεντρώνεται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΠ/ΠΣ, μεταφέροντας, κατά κάποιο τρόπο, το κέντρο βάρους, από την αξιολόγηση των «εισροών», στην αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, των «εκροών», και, πιο συγκεκριμένα, στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΠ/ΠΣ.

 Ειδικότερα, η πιστοποίηση εγγυάται την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων, καθώς και την εφαρμογή στρατηγικής συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η διαδικασία πιστοποίησης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας του υπό πιστοποίηση ΕΣΔΠ/ΠΣ, είτε αυτές είναι υποχρεωτικές είτε είναι προαιρετικές.
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΜΣ
Διαδικασίες
Πιστοποιητικό
Επικαιροποίηση εγχειριδίου Ποιότητας
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας -ΕΣΔΠ

Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΘ, αποτελεί  δέσμευση για διαδικασίες βελτίωσης και άμιλλας, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης, της  καινοτομίας και της έρευνας. Ακολουθεί τις «Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι, http://www.adip.gr/data1/ESG-2Greek.pdf, καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση και διαχείριση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ, την εφαρμογή και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.