ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι το κεντρικό όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ). Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να μεταδίδει την γνώση με αποδοτική διδασκαλία και να παράγει υψηλής στάθμης τεχνογνωσία με καινοτόμο έρευνα. Υπό αυτό το πρίσμα και στόχο την επίτευξη της αριστείας και διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας παρέχεται σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου η δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η διασφάλιση ποιότητας αποσκοπεί στην ορθή αποτίμηση και κατανόηση του έργου του ΠΘ, με στόχο τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση θεσμών και για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στρατηγικών ποιοτικής βελτίωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Η ΜΟΔΙΠ έχει ως αποστολή, το συντονισμό του συστήματος, και τη συνδρομή προς τα Τμήματα για την καταγραφή, κατανόηση, και συστηματική αποτίμηση του έργου τους στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας. Κύριος στόχος είναι η πολύπλευρη ενίσχυση των Τμημάτων στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και των ιδιαιτεροτήτων τους.

 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Υπηρεσιών ΜΟΔΙΠ

 

Δομή ΜΟΔΙΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4009/2011 :

"1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας στου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε ΑΕΙ είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του ΑΕΙ, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και ένα εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια ιδίως για :

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος,

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος,

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητα του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, των κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ......"

Πολιτική Ποιότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στις σχετικές με τα προγράμματά του γνωστικές περιοχές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στοχεύει στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα, στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Κύριος στόχος του ΠΘ είναι η αναγνώριση και η ελκυστικότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα στην επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διεθνής αποδοχή του επιτελούμενου ερευνητικού του έργου.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θεωρεί κεντρικό σημείο της πολιτικής του την ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων, ανάπτυξης ιδεών,  κουλτούρας και Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) στο ίδρυμα. Η ΔΠ εγγυάται την ασφαλή πορεία  για τον προσδιορισμό, αλλά και την επίτευξη των οραμάτων, της αποστολής,  των στόχων και της πολιτικής του Ιδρύματος. Η οικονομική κρίση κάνει το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης αβάστακτο, οι φοιτητές αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται, ωστόσο κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη το ΠΘ λογοδοτεί στην κοινωνία, η οποία απαιτεί να γνωρίζει όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που καθορίζουν την ταυτότητά του. Μέσω της ΔΠ το Πανεπιστήμιο ικανοποιεί τις προσδοκίες και τους στόχους του, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης Τμημάτων

Για την πρόσβαση στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιολόγησης των Τμημάτων από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτός Δικτύου Π.Θ., θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή OpenVPN.
Πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης-χρήσης του OpenVPN θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΜΣ
Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα,προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Η πιστοποίηση περιλαμβάνει: α) εσωτερική αξιολόγηση από το Ίδρυμα, μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και β) εξωτερική αξιολόγηση από Επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η διαδικασία επικεντρώνεται στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΠ/ΠΣ, μεταφέροντας, κατά κάποιο τρόπο, το κέντρο βάρους, από την αξιολόγηση των «εισροών», στην αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων, των «εκροών», και, πιο συγκεκριμένα, στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΠ/ΠΣ.

 Ειδικότερα, η πιστοποίηση εγγυάται την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων, καθώς και την εφαρμογή στρατηγικής συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η διαδικασία πιστοποίησης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας του υπό πιστοποίηση ΕΣΔΠ/ΠΣ, είτε αυτές είναι υποχρεωτικές είτε είναι προαιρετικές.
 

Διαδικασίες
Πιστοποιητικό
Επικαιροποίηση εγχειριδίου Ποιότητας
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας -ΕΣΔΠ

Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΘ, αποτελεί  δέσμευση για διαδικασίες βελτίωσης και άμιλλας, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της γνώσης, της  καινοτομίας και της έρευνας. Ακολουθεί τις «Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι, http://www.adip.gr/data1/ESG-2Greek.pdf, καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση και διαχείριση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Η ΜΟΔΙΠ έχει την ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ, την εφαρμογή και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.