Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ανήκει στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εργάζεται συστηματικά για την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των σχέσεων με Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς και εκπαιδευτικούς εταίρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μερικά από τα κύρια αντικείμενα του είναι τα εξής:

  • Διοικητική & Οικονομική Διαχείριση του Erasmus+.
  • Ενημέρωση, καθοδήγηση και μέριμνα για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής, για τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους φοιτητές καθώς και για τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Π.Θ.
  • Σύναψη, ανανέωση & διαχείριση Διμερών Διεθνών Συμφωνιών.
  • Προετοιμασία πληροφοριακών οδηγών και εντύπων σχετικών με το Erasmus+.
  • Προώθηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο εξωτερικό και συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις.
  • Οργάνωση και εκπροσώπηση σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις και επισκέψεις συνεργασίας, επιμόρφωσης & εποπτείας.
  • Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια/εταίρους για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση όλων των σχετικών με την κινητικότητα θεμάτων.
  • Ενεργή υποστήριξη των πρωτοβουλιών και των δράσεων του ΠΘ στην κατεύθυνση της συνοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Χάρτη.

http://erasmus.uth.gr/gr/