Διατριβές

Διατριβές

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της) και δημοσιεύονται με ευθύνη της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο (Institutional Repository) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ir.lib.uth.gr/)