Στρατηγική

Στρατηγική

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκπαιδεύει νέους/ες επιστήμονες που σταδιοδρομούν σε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον παραγωγής της γνώσης. Η στρατηγική διεθνοποίησης που ακολουθούμε υπηρετεί αυτόν τον στόχο και περιλαμβάνει όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος.

Η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αφορά το ανθρώπινο δυναμικό μας, την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών στρατηγικών, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες μας, την παγκόσμια εμβέλεια και την φιλοσοφία μας για την διασύνδεση μας με την κοινωνίας. Η διεθνοποίηση χαρακτηρίζει όλες τις ακαδημαϊκές πρακτικές του ιδρύματος και βασίζεται στις αρχές της ώσμωσης, της αμοιβαιότητας και της παιδαγωγικής ενδυνάμωσης της διαφορετικότητας.

Στόχος μας για την επόμενη περίοδο είναι η ενδυνάμωση της διεθνούς εξωστρέφειας του ιδρύματος μέσω της ανάπτυξης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, η προσέλκυση ξένων φοιτητών/τριων, η προσέλκυση νέων επιστημόνων από τον διεθνή χώρο, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καλοκαιρινών σχολείων/σεμιναρίων και εντατικών προγραμμάτων σπουδών για αλλοδαπούς φοιτητές/τριες.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη εντονότερων σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής με ακαδημαϊκά ιδρύματα υψηλού κύρους στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία.