Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης

interncoop1
summersch1

Σκοπός του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΚΔΕ) είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή της στρατηγικής διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΚΔΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη, την προώθηση των διεθνών σχέσεων και την οργάνωση και υποστήριξη των διεθνών εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το ΠΘ έχει συνάψει πάνω από 315 Διμερείς Συμφωνίες σε 27 χώρες διεθνώς. Το ΠΘ συμμετέχει σε πολυάριθμες διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες, προσελκύοντας σημαντικό μέρος της διεθνούς χρηματοδότησης για την έρευνα. Πρόσφατα το ΠΘ και το Κ.Δ.Ε. ανέπτυξαν μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών σε ανώτερα επίπεδα με ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Ε.Ε. (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Αυστραλία κτλ) επεκτείνοντας τους δεσμούς μας με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ποικίλους τομείς.

Προτεραιότητα του Κ.Δ.Ε. είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας και εξωστρέφειας του ΠΘ.

Το Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή:

• το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υποστήριξη των διεθνών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Π.Θ.

• την παροχή πληροφοριών σχετικά με το φάσμα της διεθνούς δραστηριότητας του Π.Θ.

• την προσέλκυση ξένων καθηγητών για διαλέξεις και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Π.Θ.

• την οικοδόμηση στρατηγικών σχέσεων με χώρες ιδιαίτερου ερευνητικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος

• την συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού για την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών (και μη) προγραμμάτων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης θα βρείτε στο website του Κέντρου (http://cie.uth.gr/)