Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Ιδρύματος μπορούν να αναζητηθούν και να εντοπιστούν (διαδικτυακά):

α) με αναζήτηση στην υπηρεσία ταυτόχρονης αναζήτηση πηγών (EDS) της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

β) με αναζήτηση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Scopus και Web of Science στις οποίες τα μέλη του Ιδρύματος έχουν πρόσβαση μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

γ) με αναζήτηση στην ελεύθερα προσβάσιμη υπηρεσία Google Scholar

δ) με αναζήτηση στη σχετική συλλογή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (η οποία θα ενημερωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019)