ΚΑ102 Στρατηγικές Συμπράξεις

ΚΑ102 Στρατηγικές Συμπράξεις

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει και δεσμεύεται για την επιτυχή υλοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων και για την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

  • ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών,
  • προώθηση της ανάπτυξης, της δοκιμής και της υλοποίησης καινοτόμων πρακτικών,
  • διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων,
  • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη νέων συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας,
  • στήριξη των εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες και διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας,
  • στήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον,
  • προώθηση της ένταξης των νεοαφικνούμενων μεταναστών και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη,
  • προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διάφορες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες (Erasmus+ Strategic Partnerships, DG Employment, EASME, Interreg, Erasmus+ Sports, Knowledge Alliances, etc.) είτε ως συντονιστής είτε ως βασικός εταίρος.

Η έμπειρη ομάδα του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για ένα μεγάλο εύρος θεματικών τομέων. 

Όλα τα έργα υποστηρίζονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Π.Θ. Η ποιότητα των υλοποιούμενων έργων επαληθεύεται σε εθνικό επίπεδο καθώς και μέσω εμπειρογνωμόνων του θεσμικού οργάνου, καθηγητών, εκπαιδευτών κλπ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Π.Θ. θα βρείτε στη σελίδα του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης http://cie.uth.gr/current-projects/

List of current projects

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ERASMUS+ SPORTS

KNOWLEDGE ALLIANCES

EASME

DG EMPLOYMENT