Ανοικτή Πρόσβαση και Επιστήμη

Ο όρος Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) αναφέρεται κυρίως στην ελεύθερη, σε κάθε ενδιαφερόμενο, πρόσβαση σε επιστημονικό-ερευνητικό περιεχόμενο (διατριβές, άρθρα περιοδικών, μονογραφίες, βιβλία κλπ.) και δεδομένα χωρίς να απαιτείται πληρωμή. Ο ευρύτερος και πιο πρόσφατος όρος Ανοικτή Επιστήμη (Open Science) περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και πολιτικών για την εφαρμογή της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα (ερευνητικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, ανοικτό λογισμικό κλπ.). Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών υποστηρίζουν τις δράσεις Ανοικτής Πρόσβασης και Ανοικτής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την ανάπτυξη των παρακάτω σχετικών ψηφιακών συλλογών και υπηρεσιών.

Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες