Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των επιχειρήσεων, των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και διάφορων οργανισμών προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη των φοιτητών/φοιτηριών στο εργασιακό περιβάλλον και το παραγωγικό σύστημα της χώρας και να συμβάλλει στην αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών/τριών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες και τη διαδικασία Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ. στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)