Στρατηγική

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις, και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για ερευνητική και διδακτική καινοτομία.

To διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος δραστηριοποιείται ερευνητικά σε ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων με έμφαση στους πολυτεχνικούς, αγροδιατροφικούς, βιο-ιατρικούς, κοινωνικο-ανθρωπιστικούς τομείς.

Στόχοι της ερευνητικής μας πολιτικής είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής μας ανταγωνιστικότητας, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, η στήριξη των αναπτυξιακών δυναμικών της χώρας και η προαγωγή κοινωνικά ωφέλιμης γνώσης.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την δημιουργία μοχλών ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η προσέλκυση ταλέντου και νέων ερευνητών και ερευνητριών και η ανάδυση σταθερών θυλάκων καινοτομίας και δημιουργικότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.