Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών του Π.Θ. έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) εστιάζουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Υψηλή προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο είναι η υλική ενίσχυση των ΥΔ τόσο με εσωτερικές υποτροφίες όσο και με τη διασύνδεση τους με φορείς χρηματοδότησης έρευνας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

Πρότυπος Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών (Εγκριση Συγκλήτου 304/1-3-2024) 
Διόρθωση Σφάλματος