Στρατηγικός Σχεδιασμός- Όραμα

Πρόγραμμα Δράσης - Όραμα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους/-ις πρώτους/-ες φοιτητές/-ριες του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο μας φοιτούν  36.622  προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427  μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο κατατάσσεται στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης Shanghai Ranking of World Universities, 2019 (http://www.shanghairanking.com/). Αποστολή μας είναι η προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων του το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον που προάγει την κριτική σκέψη, την καινοτομία, την ελευθερία  της έκφρασης και την καλλιέργεια της πίστης στα δημοκρατικά ιδεώδη.

Το Πανεπιστήμιο επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις, και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για ερευνητική και διδακτική καινοτομία.

Το Πρόγραμμα Δράσης αποτυπώνει και επιχειρεί να επηρεάσει θετικά την πορεία μας προς το μέλλον, κατανοώντας τη διαδρομή του Ιδρύματος στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και τους όρους συγκρότησης της ταυτότητας του και αξιολογώντας το αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής. Το Πρόγραμμα Δράσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί τον οδηγό λειτουργίας, το μέσο συνάντησης και σύνθεσης των επιμέρους ακαδημαϊκών λειτουργιών, το μέσο επιδίωξης των επιμέρους και κεντρικών στρατηγικών στόχων και επιλογών του Ιδρύματος, το πλαίσιο διεκδίκησης και το μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των οργάνων διοίκησης στην υλοποίηση του.

Ταυτόχρονα, αποτελεί τον μηχανισμό κινητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενεργής συμμετοχής της τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση και αξιολόγηση των επιμέρους πολιτικών. Το Πανεπιστήμιο είναι ήδη ένα πολυσύνθετο και έντονα διαφοροποιημένο ανθρώπινο οικοσύστημα με ευαίσθητες ισορροπίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον, μια μεγάλη ποικιλία ακαδημαϊκών προελεύσεων και προσανατολισμών, αλλά και μια αστείρευτη δημιουργικότητα η οποία αναζητά διέξοδο και ρόλο στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι. Το Πρόγραμμα Δράσης επιδιώκει να είναι το σημείο συνάντησης και συνεργασίας όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας οι οποίες πιστεύουν στο ρόλο του πανεπιστημίου και θέλουν να εργαστούν συντεταγμένα και δημιουργικά για την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποία θα έχουν συν-διαμορφώσει. 

Το Πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζει προτεραιότητες, διαδικασίες, άξονες δράσης και χρονοδιαγράμματα σε όλους τους τομείς που αφορούν στην παραγωγή, αξιοποίηση και διάδοση της γνώσης, την ενίσχυση των σχέσεων μας με το πιο εξελιγμένο τμήμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και τη ενίσχυση των δεσμών μας με την κοινωνία και την οικονομία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος αναζητούμε στρατηγικές συμμαχίες και τη μέγιστη δυνατή στήριξη από την κοινωνία και την Πολιτεία. Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου είναι μακροχρόνια η πιο αποδοτική επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται από σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και καθώς εμποτίζει τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό με τον πολυτιμότερο συντελεστή παραγωγής: τη γνώση.

 

Σχετικά Έγγραφα

Στρατηγικός σχεδιασμός