Θέματα Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Επιτροπή Δεοντολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4957/2022  και σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης αρ.10/ 26-9-2023 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανασυγκροτήθηκε  και λειτουργεί  Επιτροπή Δεοντολογίας. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει «Κώδικα δεοντολογίας και καλής πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,

β) διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας,

γ) συντάσσει ετήσια έκθεση ως προς την τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και κοινοποιείται στη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους,

δ) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη. Αν διαπιστωθεί παράβαση των κανόνων δεοντολογίας ή κατά τη διερεύνηση διαπιστωθεί τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, αποστέλλει το σχετικό πόρισμα στον Πρύτανη, προκειμένου αυτός να αξιολογήσει το περιστατικό και να διενεργήσει τα νόμιμα.

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Μέλη Επιτροπής

Ιωάννης Στεφανίδης: Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, ως Πρόεδρος

Ελένη Ανδρέου: Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Κοινωνικών Επιστημών

Χριστίνα Καρατζαφέρη: Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας

Γεώργιος Φθενάκης: Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

Μάριος Χαϊνταρλής: Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

Κατερίνα Σατήρα: Διοικητική Υπάλληλος ως Γραμματέας

Επικοινωνία: e-mail: ethics [at] uth.gr (ethics[at]uth[dot]gr)& τηλ.2410684269, 6982997426

 

Η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο:

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

 

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτεί τριμελή Εσωτερική υποεπιτροπή Ηθικής και  Δεοντολογίας, σύμφωνα με αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου στις αρ. 6/9-10-2018 και 53/23-10-2019 συνεδριάσεις του.

Η κάθε υποεπιτροπή, σε επίπεδο τμήματος, ασχολείται με θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών.

Σχετικά Υποδείγματα