Ευρωπαϊκή Κινητικότητα

Ευρωπαϊκή Κινητικότητα

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης

Το Erasmus+ μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες εγγεγραμμένους/-ες σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, όλων των επιπέδων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού ή για πρακτική άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού, με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους. Προβλέπονται επίσης μετακινήσεις του προσωπικού των ιδρυμάτων με σκοπό την διδασκαλία, την επιμόρφωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

 http://erasmus.uth.gr/gr/