Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Opera Aperta: μια παιδαγωγική επιτέλεση για ενηλίκους, ντοκιμαντέρ/βίντεο, Μαίρη Ζυγούρη, 2013

Με απόφαση της Συγκλήτου (Τακτική συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 248/26-2-2021) και σύμφωνα με το νόμο που προβλέπει την ίδρυση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ, ιδρύθηκε η πρώτη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το όνομα της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων έχει τροποποιηθεί σε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων» (Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.)

Η κάθε ΕΙΦΚΔ είναι αυτοτελές όργανο που υπάγεται στο πανεπιστήμιό της με θεσμικές αρμοδιότητες για να υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με τις νομοθετικές προδιαγραφές. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και των Τμημάτων για τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση διαφορετικών μορφών κοινωνικών διακρίσεων στους όρους μάθησης, έρευνας, εργασίας και απασχόλησης. Έχει σκοπό να εμπλουτίσει την πανεπιστημιακή κοινότητα σε ερεθίσματα δημοκρατικής ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης. Η ΕΙΦ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνήλθε σε σώμα και εξέλεξε το τριμελές προεδρείο της στην πρώτη συνεδρίασή της στις 22/6/2021. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: eif [at] uth.gr (eif[at]uth[dot]gr)

Διοικητική Υποστήριξη: Διονύσης Γκιάτας

Διαβάστε το Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Τα μέλη της Επιτροπής

Έλενα Τζελέπη, Πρόεδρος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

Ελένη Ανδρέου Αντιπρόεδρος, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Ίρις Λυκουριώτη Αντιπρόεδρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Ευθυμία Πάττα Προϊσταμένη, Τμήμα Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Αν. Προϊσταμένη, Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Υγείας

Παντελής Προμπονάς Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

Χριστίνα Ρούση-Βέργου Επίκουρη καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Ευγενία Σηφάκη Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Άννα Χρονάκη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Κανονοσιμός Λειτουργίας Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας Φύλων όπου περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας της.

Η συγκρότηση και η λειτουργία της ΕΙΦ

Η συγκρότηση και η λειτουργία της επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του νόμου Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019, Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). Η ΕΙΦ είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη ∆.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.∆Ι.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/μία (1) φοιτητή/τρια. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο/η Πρύτανης/ισσα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα την συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διακρίσεων και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι αρμοδιότητες της ΕΙΦ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ΕΙΦ:

 • Εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού.
 • Παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα.
 • Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά.
 • Προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου.
 • Προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της.
 • Παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.
 • Το δημόσιο πανεπιστήμιο παίζει αποφασιστικό ρόλο στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της κοινωνίας. Η δημιουργία ενός ιδρυματικού σχεδίου δράσης για την έμφυλη ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι μια στρατηγικής σημασίας δέσμευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της κοινότητάς του. Η εκδήλωση οργανώνεται με αφορμή τα δύο χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Καλοκαίρι του 2022.

 • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών στις 8 Μάρτη, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) συμπορευόμαστε με τις φεμινιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις στην Ελλάδα και διεθνώς σήμερα για να αντιταχθούμε στη συστημική και φυσικοποιημένη συνεχιζόμενη ανισότητα και βία κατά των γυναικών και των θηλυκοτήτων.

 • Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

 • Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), εξέδωσε την υπ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 343 και ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου». 

 • Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

  Μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου μας έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχέση με το ανυπόγραφο μήνυμα με τίτλο «Εναντίωση στην ‘Επιτροπή Ισότητας’ του Π.Θ.», που πρόσφατα στάλθηκε στην ηλεκτρονική λίστα της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 • Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

 • Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών (ΚΝΜΦΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας σας προσκαλούν την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 στο βιβλιοπωλείο Χάρτα, στον Βόλο στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου Φεμινιστικές Θεωρίες, Αισθητικές Πρακτικές και Παγκοσμιοποιημένες Τεχνολογίες που κυκλοφόρησε πρόσφατα. • Η Άρτεμις Λεοντή είναι καθηγήτρια Νέων Ελληνικών στην έδρα Κ. Π. Καβάφη των Τμήματων Κλασικών Σπουδών και Συγκριτικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Τοπογραφίες ελληνισμού (1995), και Εύα Πάλμερ Σικελιανού: Υφαίνονοντας τον μύθο μιας ζωής (2019, 2022) και μεταξύ άλλων συνεπιμελήτρια του τόμου Οι Ιθάκες τι σημαίνουν.... Αναγνώσεις του Καβάφη (2002). Ζει στο Ανν Αρμπορ, Μίσιγκαν.

 • Με αφορμή την 8η Μάρτη, διεθνή μέρα για τη γυναικεία χειραφέτηση και την έμφυλη ισότητα

 • Στις 30.12.2022, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτικές Δράσεις και Πολιτιστική Διαμεσολάβηση» του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΠΔΜΒ), πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκπαιδευτική δράση ανάγνωσης χριστουγεννιάτικων παραμυθιών από drag queens/ ‘Drag Xmas’ και υλοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση συνδιοργανωνόταν από το Thessaloniki Pride και τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξo, δυο οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών γνωστές για την προσφορά τους στην καταπολέμηση του ομοφοβικού μίσους και των ρατσιστικών προκαταλήψεων.