Επιτροπή Ερευνών

Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ..Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.. μαζί με τον Πρόεδρο της.

Περισσότερες πληροφορίες για ότι αφορά της Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της Επιτροπής http://ee.uth.gr/el .

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες (άρθρο 54 του Ν.4485/2017)

α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του ΑΕΙ για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του ιδρύματος (στ.α του άρθρου 54 του Ν.4485/2017).

β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του ΑΕΙ που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του  (στ.β του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

γ) καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (στ.γ του  άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

δ) Εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (στ.δ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

ε) εγκρίνει την ένταξη του προϋπολογισμού κάθε έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και την τροποποίηση του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων (στ.ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

στ) εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε , εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εισηγείται στη Σύγκλητο για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’ η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 (στ.στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

ζ) παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και προς τους φορείς του δημοσίου (στ.ζ του  άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

η)  για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. αναθέτει στο προσωπικό του ΑΕΙ ή σε τρίτους ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (στ.η του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

θ) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ..Ε και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις (στ.θ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

ι) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων (στ.ι του άρθρου 54 του Ν.4485/2017)

ια) χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ..Ε ,

ιβ) προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί  .ΕΛ.Κ.Ε.

ιγ)χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

ιδ) διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλοποιεί