Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συνίσταται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής (άρθρο 21 του Ν. 4521/2018).

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε στη δημοσίευση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) και στην 22η/14.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε για τη τροποποίηση της σύνθεσή της. H Ε.Η.Δ.Ε. ανασυγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 17500/20/ΓΠ/14.09.2020 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την τριετία 2018-2021.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας            

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας    

 

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Αθανάσιος Κωτσάκης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γεώργιος     –    Σπυρίδων    Ανυφαντής,    Επ. Καθηγητής Εμβρυολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ελένη Ανδρέου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Δήμας, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αθανάσιος  Τσιόκανος, Καθηγητής Βιοκινητικής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαρία Μαλλιαρού, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιωάννης Πουλής, Αν. Καθηγητής Γενικού Τμήματος Λαμίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ελένη Πατουλιώτη, εξωτερικό μέλος

Παναγιώτης Βερίλλης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαρία Μαρκάτου, εξωτερικό μέλος

Θεοδώρα Παπαδοπούλου, εξωτερικό μέλος

Μαρία Τσιάμη, εξωτερικό μέλος

Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, εξωτερικό μέλος

Θάνος Τουλούπης, εξωτερικό μέλος

 

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορούν να συνδεθούν εδώ.