Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 4485/17 (ΦΕΚ 1775/18.5.2018/Τεύχος Β')   έχοντας ως βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση σειράς ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία αιχμής.

Βασικός στόχος του Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, απόφοιτοι, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ) όσο και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Tο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρει μία λίστα από νέα, καινοτόμα και ανταγωνιστικά μαθήματα κατάρτισης σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης του ΠΘ. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)