Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης - Centre for Teaching and Learning

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) παρέχει υποστήριξη για τη διδασκαλία και τη μάθηση, στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου και την ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.

Σκοπός της λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι η παροχή οδηγιών, συμβουλών και εργαλείων, στα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Π.Θ., για την αποτελεσματική σχεδίαση, διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων τους, καθώς και την ενίσχυση των διδακτικών μεθόδων, με ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δράσεων, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν περιβάλλοντα μάθησης, που διευκολύνουν και στηρίζουν τη μάθηση.

Η εκπαιδευτική λειτουργία του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., περιλαμβάνει την ανάπτυξη προγραμμάτων, σε συνεργασία, τόσο με μέλη ΔΕΠ και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όσο και με Κέντρα, Γραφεία, φορείς, Ινστιτούτα και άλλα Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία και τη μάθηση, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αναφορικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και την χρήση των Τ.Π.Ε.

Το έργο με τίτλο «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»με κωδικό MIS 5165197 συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Περισσότερες Πληροφορίες:

https://ctl.uth.gr