Αποθετήριο Δεδομένων

Αποθετήριο Δεδομένων

Το Αποθετήριο (Ερευνητικών) Δεδομένων ([Research] Data Repository) είναι μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης (αναμενόμενη λειτουργία Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019). Σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Πρόκειται για μια υποδομή που θα επιτρέπει στα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου να καταθέτουν  τα ερευνητικά τους δεδομένα (π.χ. αναλύσεις, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κλπ.) με σκοπό είτε την επαναχρησιμοποίηση τους (reuse) από άλλους ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες, είτε την ασφαλή και μακρόχρονη αρχειοθέτηση (archiving) τους.