Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «ΙΑΣΩΝ»

Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» University Research and Innovation Center "IASON" (PΑ.K.E.K. IASON)

Mε την απόφαση υπ. αριθ. 21575/22/ΓΠ/29.09.2022/ΦΕΚ 5419, τεύχος Β,20.10.2022 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετατρέπεται το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) – Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α΄13), σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «ΙΑΣΩΝ» (εφεξής: ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) ως αυτοτελή ερευνητική μονάδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.), με έδρα την πόλη του Βόλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4957/2022 (Α΄141).

 

Σκοποί του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

 • η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
 • η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας,
 • η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών,
 • η διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας,
 • η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και
 • η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Η ιστοσελίδα του ΠΑ.Κ.Ε.Κ ΙΑΣΩΝ είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου : https://rc-iason.uth.gr

 

Στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» δραστηριοποιούνται 12 Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.):

 1. Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων (Βόλος)

Διευθυντής: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: lanthopo [at] uth.gr (lanthopo[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης (Βόλος)

Διευθυντής: Αθανάσιος Κοράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: korakis [at] uth.gr (korakis[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κιλελέρ)

Διευθυντής: Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nkatsoul [at] uth.gr (nkatsoul[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Ζήσης Μαμούρης, Καθηγητής Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: zmamur [at] uth.gr (zmamur[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Κινησιολογίας (Τρίκαλα)

Διευθυντής: Ιωάννης Γιάκας, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού & Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: ggiakas [at] uth.gr (ggiakas[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων (Λαμία)

Διευθυντής: Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: georges [at] uth.gr (georges[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου (Λάρισα)

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαλίζος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: malizos [at] uth.gr (malizos[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Αποκατάστασης και Ευεξίας (Λαμία)

Διευθυντής: Νικόλαος Στριμπάκος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: nikstrimp [at] uth.gr (nikstrimp[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Βόλος)

Διευθύντρια: Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: kmpotso [at] uth.gr (kmpotso[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Λάρισα)

Διευθυντής: Γεώργιος Πετράκος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: petrakos [at] uth.gr (petrakos[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Ξύλου – Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας (Καρδίτσα)

Διευθυντής: Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: gntalos [at] uth.gr (gntalos[at]uth[dot]gr)

 1. Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (Τρίκαλα)

Διευθύντρια: Ελένη Βογιατζή – Καμβούκου, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Email: wogiatzi [at] uth.gr (wogiatzi[at]uth[dot]gr)

 

 

Διοίκηση του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

• Τα όργανα διοίκησης του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
• Με απόφαση του Σ.Δ. του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρο, β) τους Επιστημονικούς Διευθυντές (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και γ) έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
• Αν το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αριθμεί περισσότερα από οκτώ (8) Ε.Ι., το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, πέντε (5) από τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τον εκπρόσωπο της περ. γ) της παρ. 2. Τα πέντε (5) μέλη, Επιστημονικοί Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία από το σύνολο των Επιστημονικών Διευθυντών, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά.
• Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
• Σύμφωνα με την  με αριθμ. 15327/23/ΓΠ/04.07.2023 (ΦΕΚ 4343/τ. 2ο /07.07.2023), παρ 2.24, απόφαση του Πρύτανη του Π.Θ., η Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου( Δ.Σ.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Ιάσων, ανετέθη στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Ιωάννη Στεφανίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Θ.
 

Πληροφορίες:
 
Κεντρική Γραμματεία ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
Αν. Προϊστάμενος: Γεώργιος Αναστασίου
Τηλ. 24210 06369
Email: ganastas [at] uth.gr (ganastas[at]uth[dot]gr)
 
 
Γραμματεία ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
Τηλ. 24210 06391 - 6377
Email: pek-iason [at] uth.gr (pek-iason[at]uth[dot]gr)
Ιστότοπος: https://rc-iason.uth.gr/