Εργαστήρια - Κλινικές

Εργαστήρια - Κλινικές, Laboratories - Clinics

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει πάνω από 220 ερευνητικά εργαστήρια, ένα διεπιστημονικό εργαστήριο και 33 κλινικές, τα οποία έχουν στόχο την αξιοποίηση της άριστης ποιότητας έρευνας και τεχνογνωσίας που παράγει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τεχνικές συμβουλές των εργαστηρίων του ΠΘ συμβάλλουν στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, στην πολιτισμική εξέλιξη αλλά και στην κοινωνική συνοχή μέσω καίριων παρεμβάσεων σε μείζονα προβλήματα της σύγχρονης συγκυρίας.

Τα εργαστήρια και οι κλινικές λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων και Πανεπιστημιακών Κλινικών, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 285η/20-01-2023 συνεδρίασή της και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 710/τ.Β΄/13-02-2023.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ee.uth.gr/el/laboratories