Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

University of Thessaly "Library and Information Centre" (LIC)

Η «Βιβλιοθήκη  και  Κέντρο Πληροφόρησης» (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας λειτουργεί ως  ενιαία, αυτοτελής  και αποκεντρωμένη  μονάδα  σε  επίπεδο  Διεύθυνσης με έδρα το Βόλο και υπάγεται διοικητικά στον Πρύτανη του Ιδρύματος. Αποστολή  της  ΒΚΠ  είναι  η  ενίσχυση  και  υποστήριξη  των  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάχυση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική της συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η ΒΚΠ λειτουργεί ως ενιαία μονάδα ακαδημαϊκών υπηρεσιών και αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο με Παραρτήματα  σε επίπεδο Σχολής ή ομάδων Σχολών στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας τα οποία υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο, τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους, όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Η ΒΚΠ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ, καθώς και σε ενδιαφερόμενα μέλη του εξωτερικού κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Αναλυτικές πληροφορίες για τη δομή, λειτουργία και όλες τις τρέχουσες υπηρεσίες (επιτόπιες και ηλεκτρονικές) της ΒΚΠ παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου.

Μετάβαση στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)