Διεθνή Διδακτορικά

Διεθνή Διδακτορικά

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρά την περιφερειακή του θέση χωροταξικά στον ελλαδικό χώρο, έχει μια διεθνή αναγνώριση και  συμμετέχει ενεργά στην διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με συνεπίβλεψη, καταρτίζοντας Πρωτόκολλα Συνεργασίας που προωθούν την διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασία με θετικά αποτελέσματα.