Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Α1. Πολιτική Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας

ΟΡΑΜΑ μας είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να λειτουργεί με γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και ερευνητικού έργου και να αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα οργάνωσης και αποδοτικής λειτουργίας για τους υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΙ μας είναι

 • Η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της χώρας
 • Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους
 • Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων
 • Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
 • Η προσπάθεια για τη γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των φοιτητών και των καθηγητών με τις υπηρεσίες του ΑΕΙ
 • Η υποχρέωση εκτέλεσης έργων με ουσιαστικό όφελος για τους φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ΑΕΙ
 • Η χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας  στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς και την τοπική κοινωνία.
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους
 • συνεχής ικανοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας από τις υπηρεσίες που παρέχουμε
 • η έγκαιρη και αποτελεσματική συνεργασία με τους φοιτητές και τους καθηγητές,
 • η τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούμε,
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας.

 

Ο Πρύτανης

 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας (ISO 9001:2015)

Το ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΤΟΥ Π.Θ.  έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει, τεκμηριώνει και διατηρεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής επάρκειας, ώστε να διασφαλίσει και αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιεί τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, και παράλληλα να βελτιώνει τις επιδόσεις και τις διαδικασίες του.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας είναι :

«Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών, Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων και έργων προμηθειών»

Δεν εφαρμόζονται :

 • «Σχεδιασμός και ανάπτυξη», καθώς ο Οργανισμός δεν σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα προϊόντα υπηρεσίες, αλλά προγραμματίζει, παρακολουθεί και ελέγχει έργα βάσει των συγκεκριμένων κάθε φορά οδηγιών.
 • «Επικύρωση διεργασιών για την παραγωγή και παροχή υπηρεσιών», καθώς δεν εφαρμόζονται ειδικές διεργασίες (special processes) στον Οργανισμό. Ειδικότερα, όλα τα αποτελέσματα (output) των Διεργασιών και Διαδικασιών του Οργανισμού μπορούν να ελεγχθούν και να επαληθευτούν με ελέγχους και δοκιμές πριν τη χρήση, άρα δεν συνιστούν ειδικές διεργασίες

Το πεδίο εφαρμογής επιβεβαιώνεται κατά την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος από την Διοίκηση και αναθεωρείται μετά από κάθε αλλαγή  στο αντικείμενο, τις συνεργασίες, την ροή και τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Η Πολιτική που διέπει το ΠΘ σε θέματα Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας διατυπώνεται και κοινοποιείται ώστε να  εξασφαλίζει ότι αυτή :

 1. ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προτύπων ISO9001:2015
 2. είναι κατάλληλη για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τμημάτων,
 3. περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και για συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα,
 4. παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την παρακολούθηση στόχων
 5. γνωστοποιείται, είναι κατανοητή και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό, μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης
 6. ανασκοπείται τακτικά ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά της.

ΣΤΟΧΟΙ μας είναι

 • Η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και της χώρας
 • Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους
 • Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτων
 • Η πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
 • Η προσπάθεια για τη γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των φοιτητών και των καθηγητών με τις υπηρεσίες του ΑΕΙ
 • Η υποχρέωση εκτέλεσης έργων με ουσιαστικό όφελος για τους φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ΑΕΙ
 • Η χορήγηση των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε την ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας  στις εξής αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχών
 • άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς και την τοπική κοινωνία.
 • συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλο το προσωπικό
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους
 • συνεχής ικανοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας από τις υπηρεσίες που παρέχουμε
 • η έγκαιρη και αποτελεσματική συνεργασία με τους φοιτητές και τους καθηγητές,
 • η τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στα έργα που εκτελούμε,
 • η διαρκής προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας & Ποιότητας.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης (δείτε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω)