Σύγκλητος

Σύγκλητος

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου και σε αυτή μετέχουν κατά το νόμο εκπρόσωποι όλων των Τμημάτων, εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού, εκπρόσωποι των εργαζομένων και των φοιτητών. Η Σύγκλητος εκφράζει τη συλλογική άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας και παράλληλα συμβολίζει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια που οφείλει να υφίσταται στη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν και όσοι εκπρόσωποι υποδειχθούν μετά την έκδοση της παρούσας Διαπιστωτικής Πράξης.

Σχετικά Έγγραφα

Σύνθεση Συγκλήτου 2023-2024