Συμβούλιο Ένταξης

Το Συμβούλιο ένταξης συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Πρύτανη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4589/2019
Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Ένταξης.

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684412
Email
gse@uth.gr
Ταξινομήσεις Επίπεδο 0 - Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήματα