Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Κτήριο Προγράμματος Σπουδών Μηχ. Πληροφορικής (Λάρισα)

Τo Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής T.E. (πρώην Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/1999 (ΦΕΚ Α/179/06-09-99), με πρώτο εξάμηνο λειτουργίας το χειμερινό εξάμηνο 1999, στο πλαίσιο της ενέργειας «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2ο Κ.Π.Σ.).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν, με επιτυχία στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες του αντικειμένου τους:

  • να επιδιώξουν Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εσωτερικού ή Εξωτερικού,
  • να παρακολουθήσουν, στηριζόμενοι στο υπόβαθρο των σπουδών τους, τις ταχύρρυθμες εξελίξεις, τόσο θεωρητικές όσο και τεχνολογικές, στο γνωστικό τους αντικείμενο, και
  • να εργασθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Ειδικότερα ο Πτυχιούχος του Τμήματος απασχολείται ως:

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει στους φοιτητές του ισχυρά εφόδια για καλή επαγγελματική αποκατάσταση, κάτι που φαίνεται και από τις θέσεις εργασίας που αυτοί καταλαμβάνουν σε εταιρίες και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Διεύθυνση
Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων
Τηλέφωνο
+30 2410 684574, +30 2410 684387, + 30 2410 684485
Φαξ
+30 2410 684386
Email
secry-cs@teilar.gr