Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας (πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 199’Α/27-11-1985 ως Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής, με έναρξη λειτουργίας του το ακαδημαϊκό έτος 1985-86. Με το ΦΕΚ 123/03-06-2013 το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου:  Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.

Το περιεχόμενο σπουδών του Προγράμματος Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει γνωστικές περιοχές σχετικές με τα αντικείμενα: (α) των υδραυλικών έργων και (β) των συγκοινωνιακών έργων. Η πρώτη περιοχή αναφέρεται στα αστικά υδραυλικά έργα (υδρεύσεις, αποχετεύσεις και υδροδυναμικά έργα) και στα έργα γεωργικής υδραυλικής (αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα). Η δεύτερη περιοχή αναφέρεται στα έργα οδοποιίας, στην τεχνική της κυκλοφορίας και των μεταφορών. Συγκεκριμένα οι σπουδές στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνουν γνωστικό πεδίο που αναφέρεται στον σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών έργων.

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει την απαραίτητη και υψηλού επιπέδου επιστημονική – τεχνολογική εκπαίδευση ώστε με την ολοκλήρωση του σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών να αποκτούν τις αναγκαίες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, για να μπορούν με επιτυχία να απασχολούνται στους τομείς δραστηριότητάς τους και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: (α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής, (β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, (γ) Μαθήματα Ειδικότητας και (δ) Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας και Νομοθεσίας.

 

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Γαιόπολις 41110 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684527, +30 2410684304, +30 2410 684473
Φαξ
+30 2410 684306
Email
secry-civil@teilar.gr