Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Το πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της πρώην Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΤΕΙ  Θεσσαλίας (νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με έδρα τη Λάρισα δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Διοίκησης Επιχειρήσεων και τέλος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/3−6−2013). Το ΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων είχε εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση :

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων η οποία έχει και τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, και πιο συγκεκριμένα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και τέλος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.

Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα που πρόεκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων θεραπεύει τα ακόλουθα γνωστικά πεδία :

1. Στρατηγικής Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

2. Οικονομικών, Χρηματοοικονομικής  και Λογιστικής.

3. Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς.

4. Διαχείρισης Έργων.

5. Πληροφορικής για Επιχειρήσεις.

6. Ποσοτικών Μεθόδων.

Η εισαγωγική κατεύθυνση της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και από πλευράς επίτευξης στόχων προγραμματισμού χρόνου και πόρων, διαχείριση, κόστους, διαχείρισης ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

Οι  φοιτητές/τριες που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα πρέπει να αποκτήσουν, μεταξύ των άλλων, τις ακόλουθες γνώσεις και ικανότητες :

 1. Κατανόηση των περιοχών εξειδίκευσης για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων και την αντιμετώπιση επιχειρηματικών ευκαιριών.
 2. Γνώση του επιχειρηματικού και νομοθετικού περιβάλλοντος και ικανότητα αναγνώρισης και πρόβλεψης των κινδύνων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται.
 3. Γνώση και ικανότητες εφαρμογής μαθηματικών και στατιστικής προσανατολισμένων στην εφαρμογή ποσοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης.
 4. Γνώση και ικανότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών όπως εφαρμόζονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 5. Γνώση της επιστήμης της συμπεριφοράς και ικανότητες αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.
 6. Γνώσεις Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής.
 7. Προγραμματίζει με την τήρηση επιστημονικών / αναλυτικών μεθόδων και των πόρων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, θέτοντας εφικτούς στόχους.
 8. Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στην διοίκηση ενός έργου με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.
 9. Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια ενός έργου έτσι ώστε να επιτύχει την βέλτιστη κατανομή και αξιοποίησή τους.
 10. Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 11. Γνώσεις τεχνικών και εργαλείων marketing.
 12. Γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως υπεύθυνοι Ξενοδοχείων, Γραφείων Ταξιδιών, Εστιατορίων, Μπαρ και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

 

Διεύθυνση
Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων / Πανεπιστήμιο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 - 684 235, 2410 - 684 237
Email
ps-business [at] uth [dot] gr, olgavolioti [at] uth [dot] gr