Τμήμα Σπουδών

Προϊστάμενος/η
Μαρία Αντ. Αναστασίου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)
Τηλέφωνο
+30 24210 74595
Email
akadimaika -at- adm.uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή
σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή
εργαστηρίων, η συμμετοχή σε σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής  ή διπλωματικής εργασίας κ.λπ

Αρμοδιότητες Τμήματος Σπουδών
Συνημμένο Μέγεθος
ARMODIOTITES -TMIMA SPOYDON_1608707342.pdf 194.68 KB
Έρευνα- Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας -Υποδείγματα