Δ.Ε.Κ.Α.

Δ.Ε.Κ.Α.

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) έχει ως στόχο να υποστηρίζει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή με τις ακόλουθες δράσεις (μεταξύ άλλων):

(α) Τον συντονισμό των υψηλής τεχνολογίας υποδομών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους.

(β) Την υποστήριξη ερευνητικών έργων διεπιστημονικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν με την εφαρμογή τους, τη διερεύνηση και επίλυση σημαντικών κοινωνικών και παραγωγικών προβλημάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικά και διεθνή προγράμματα.

(γ) Τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την υποστήριξη των θυλάκων αριστείας του Π.Θ., καθώς και τη διάχυση πρακτικών και παραγόμενου ερευνητικού έργου.Οι ωφέλειες που προκύπτουν για το Π.Θ. είναι προφανείς, όπως οι εξής:

  • θα δώσει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες του Π.Θ. να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας το Π.Θ. ένα σημαντικό κόμβο στο δίκτυο αριστείας,
  • θα αυξήσει τους οικονομικούς πόρους λόγω των προγραμμάτων και της καινοτομίας,
  • οι νέοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα Τμήματα του Π.Θ. καθώς θα αμείβονται μέσω της ΔΕΚΑ
  • το Π.Θ. θα ενταχθεί δυναμικά στα δίκτυα της παγκόσμιας διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
  • τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αναβαθμίσουν το Π.Θ. στις διεθνείς αξιολογήσειςΗ Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί ως αυτοτελής υποστηρικτική δομή, διοικείται από το Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον/ην Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, τον/την Αναπληρωτή Πρόεδρο και τα μέλη.Η Δ.Ε.Κ.Α. εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4710/τ.Β/29.12.2017 και επικαιροποιήθηκε στο ΦΕΚ 6099/τ.Β/31.12.2020.Η σύνθεση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελούμενη από την Πρόεδρο και από τους ορισθέντες από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπροσώπους των οκτώ Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τριετή θητεία, έχει ως εξής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ.ΜΕΛΗ:

1. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών Π.Θ.

2. Αντώνιος Καραγεώργος, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογίας Π.Θ.

3. Σπυρίδων Καραμάνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ., εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

4. Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.

5. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής  και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Π.Θ.

6. Στέλλα Τσερμεντσέλη, Αν. Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής  Εκπαίδευσης του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Π.Θ.

7. Ανδρέας Φλουρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας Π.Θ.

8. Άρτεμις – Γεωργία Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Π.Θ., εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών Π.Θ.