Δ.Ε.Κ.Α.

Δ.Ε.Κ.Α.

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως στόχο να υποστηρίξει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς. Η ΔΕΚΑ λειτουργεί ως αυτοδύναμη δομή, εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του ΠΘ και εφαρμόζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29.12.2017 «Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας της»

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ωφεληθεί από τη δράση της:

Οι ωφέλειες που θα προκύψουν για το ΠΘ είναι προφανείς καθώς:

  • θα δώσει τη δυνατότητα στις ερευνητικές ομάδες του ΠΘ να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας τη συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ καθιστώντας το ΠΘ κόμβο στο δίκτυο αριστείας,
  • θα αυξήσει τους οικονομικούς πόρους λόγω των προγραμμάτων και της καινοτομίας,
  • οι νέοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και στα τμήματα καθώς θα αμείβονται μέσω της ΔΕΚΑ
  • το ΠΘ θα ενταχθεί δυναμικά στα δίκτυα της παγκόσμιας διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.
  • τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αναβαθμίσουν το ΠΘ στις διεθνείς αξιολογήσεις

Η σύνθεση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτελούμενη από την Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από τους ορισθέντες από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπροσώπους με τριετή θητεία (από 12/12/2018 έως 11/12/2021), έχει ως εξής:

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ιωάννα Λαλιώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Π.Θ. (άρθρο 4, εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της ΔΕΚΑ, ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29.12.2017 και άρθρο 3, επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ΦΕΚ 6099/τ.Β΄/31.12.2020).

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Σίμος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.

Γ. ΜΕΛΗ:

- Φίλιππος Βλάχος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Π.Θ.

- Μάριος Γούδας, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας Π.Θ.

- Παντελεήμων Μπάγκος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών Επιστημών Π.Θ.

- Νικόλαος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Π.Θ.

- Σπυρίδων Καραμάνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής Π.Θ.

- Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών Π.Θ.

- Αντώνιος Καραγεώργος, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογίας Π.Θ.

Η θητεία του Αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 11/12/2021.