Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

H διαμεσολάβηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποστηρίζεται από το Γραφείο Εξωστρέφειας της Επιτροπής Ερευνών. Αποστολή του Γραφείου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω διαδικασιών που είναι συνεπείς με τις ακαδημαϊκές αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας του ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εφαρμόζει πολιτική "ανοικτών θυρών" και επιδιώκει τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η εξωστρέφεια του ιδρύματος υπηρετείται από τον «Οδηγό Εργαστηρίων και Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών», ο οποίος υπόκειται σε διαρκή ανανέωση καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεί έτσι ένα σημαντικό εργαλείο προσφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων συνεργάζονται με τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΚΕ στην αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος και ενημερώνονται για το συνεχώς αναβαθμιζόμενο σε πλήθος των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων υπηρετείται επίσης από τον θεσμοθετημένο «Κανονισμό διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» που αποτελεί μέρος του «Οδηγού χρηματοδότησης και διαχείρισης.»

Πληροφορίες:

Θωμάς Θωμαϊδης, Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας και Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, resup [at] uth.gr (resup[at]uth[dot]gr), (0)+30.2421006470

Ευφημία Παναγιωτίδου, Δικηγόρος σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, effimia [at] lawmind.gr (effimia[at]lawmind[dot]gr), (0)+30.2310-241880

http://ee.uth.gr/el