Προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες

Προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες
Προκήρυξη ‘Ρήγας Βελεστινλής’: Χορήγηση τριετών υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες

Οι δράσεις της ΔΕΚΑ αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το ΠΘ. Ενδεικτικές δράσεις της αποτελούν η διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, η διοργάνωση συνεδρίων, η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ομάδες - στόχους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, η απονομή βραβείων εξαιρετικής διδασκαλίας, εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδάκτορες, δημοσιευμένου έργου υψηλής ποιότητας, συνολικής προσφοράς στην επιστήμη, συνολικής προσφοράς στο Ίδρυμα, η ανάληψη ενεργειών για την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc), προγραμμάτων ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευνητών και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.