Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης  ρογράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ρογράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων προτάσεων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά επιστημονική περιοχή) σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8302/22/ΓΠ/19-04-2022 Προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας νέων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας