Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την ΑΔΙΠ

  • Πιστοποίηση του Π.Θ. από την ΑΔΙΠ
    Πιστοποίηση του Π.Θ. από την ΑΔΙΠ
  • UTH accreditation by HQA
    UTH accreditation by HQA

Πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την εφαρμογή Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στις ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητές του καθώς και στην άσκηση του διοικητικού του έργου.