Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ειδική δράση " Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)" του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ

  • Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ειδική δράση " Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)" του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ
    Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ειδική δράση " Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)" του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ
  • Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ειδική δράση " Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)" του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ
    Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην ειδική δράση " Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)" του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΠΘ οργανώνει την ειδική δράση "Ωρίμανση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Proof of Concept)", στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (MIS 5133275), εντός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η δράση «Proof of Concept» απευθύνεται σε ερευνητικές ομάδες ή μεμονωμένους ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, να επαληθεύσουν στην πράξη τη βιωσιμότητά τους ή να προετοιμαστούν για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και την ενίσχυση της κουλτούρας επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας.Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι υποψήφιοι, ή τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ομάδας, να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:-Υποψήφιος Διδάκτορας του ΠΘ

-Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του ΠΘ

-Μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΠΘ με απασχόληση σε ερευνητικά έργα του ΠΘ κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης.Αναλυτικές πληροφορίες για την Δράση «Proof of Concept» και τη διαδικασία αίτησης συμμετοχής θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://tto.uth.gr/PoC.

 

Υποβολή προτάσεων έως 31 Αυγούστου 2023.