Σχολή Τεχνολογίας

Η Σχολή Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις οχτώ (8) Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Ιδρύθηκε με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λάρισα και στεγάζεται στις κτιριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η Σχολή αποτελείται από τέσσερα Τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και είναι τα εξής:
α) Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
β) Τμήμα Περιβάλλοντος τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
γ) Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
δ) Τμήμα Δοσολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού πενταετούς φοίτησης με έδρα την Καρδίτσα στις κτιριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής, δίνονται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από την προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τακτική συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 212/22-2-2019, ΑΔΑ:ΩΥΚΨ469Β7Ξ-Η0Ρ) βάσει του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). 

Κοσμήτορας είναι ο κ. Ηλίας Κ. Σάββας, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, , Τ.Κ. 41110 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410684301
Email
stech@uth.gr