Σχολή Τεχνολογίας

Η Σχολή Τεχνολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις οχτώ (8) Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Ιδρύθηκε με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λάρισα και στεγάζεται στις κτιριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Η Σχολή αποτελείται από τέσσερα Τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και είναι τα εξής:
α) Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
β) Τμήμα Περιβάλλοντος τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
γ) Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
δ) Τμήμα Δοσολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού πενταετούς φοίτησης με έδρα την Καρδίτσα στις κτιριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής, δίνονται από τη Γραμματεία της Κοσμητείας και τις Γραμματείες των Τμημάτων.
Με την αρ. 23960/23/ΓΠ/1-11-2023 (1339/Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2023) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανατίθενται στον Καθηγητή Βασίλειο Νταφόπουλο, καθήκοντα Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από 13-12-2023 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου Κοσμήτορα στη Σχολή Τεχνολογίας.
Κοσμήτορας είναι ο Καθηγητής Βασίλειος Νταφόπουλος, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας.

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, , Τ.Κ. 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410684301
Email
stech@uth.gr