Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Ως Σύστημα μπορεί να οριστεί μια συλλογή αλληλοεπιδρώντων οντοτήτων που συνιστούν ένα ενοποιημένο σύνολο με συγκεκριμένο σκοπό. Ψηφιακό χαρακτηρίζεται ένα σύστημα που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και μεταδίδει πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή και, άρα, είναι στενά συνδεδεμένο με την τεχνολογία των υπολογιστών και την πληροφορική. Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.
Οι σπουδές στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αποτελούνται από οκτώ (8) εξάμηνα. Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και παρέχονται γνώσεις υποδομής στο αντικείμενο του τμήματος. Σε καθένα από τα επόμενα δύο (2) εξάμηνα, περιλαμβάνονται δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής, ενώ σε καθένα από τα τελευταία δύο (2) εξάμηνα περιλαμβάνονται τρία (3) μαθήματα επιλογής και παράλληλη ετήσια εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, παρέχοντας στο φοιτητή γνώσεις επιστημονικής εξειδίκευσης.
Ως ένα πανεπιστημιακό τμήμα τεχνολογίας, δίνεται έμφαση τόσο στη θεωρητική θεμελίωση της γνώσης, όσο και στις πρακτικές εφαρμογές της, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, αλλά και στην εκπόνηση εργασιών, όπου ο φοιτητής καλείται να λειτουργήσει δημιουργικά, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ολιγομελούς ομάδας. Επιστέγασμα αυτής της προσέγγισης είναι η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, όπου ο φοιτητής, καταβάλλοντας μια εντατική, συστηματική και σχετικά μακρά προσπάθεια, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο φοιτητής επιλέγει το θέμα της πτυχιακής του εργασίας ώστε να  άπτεται των επιστημονικών ενδιαφερόντων του και με τη συνεργασία και την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή του εμβαθύνει στο θέμα αυτό, μελετά τις σχετικές επιστημονικές εξελίξεις αιχμής, υλοποιεί τα ζητούμενα για την κάλυψη των απαιτήσεων του θέματος και αποτυπώνει το σύνολο της δουλειάς του σε ένα πρωτότυπο δομημένο σύγγραμμα. Το σύγγραμμα αυτό εκπροσωπεί τον φοιτητή και αποτελεί σημαντικό εφόδιο, τόσο για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και για την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας–Τρικάλων, T.K. 41500, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684574, +30 2410 684387, +30 2410 684485
Φαξ
+30 2410 684386
Email
g-ds [at] uth [dot] gr