Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Φωτογραφία Τμήματος Συστημάτων ενέργειας

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε θέματα ενέργειας εμβαθύνοντας στις θεματικές ενότητες: 

  1. Συστήματα Θερμικής Ενέργειας
  2. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  3. Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  4. Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων
  5. Ενεργειακές Υποδομές
  6. Διαχείριση Ενέργειας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας διαρθρώνεται σε δύο κύκλους μαθημάτων. 

Ο πρώτος κύκλος, που καλύπτει τα πρώτα δύο έτη σπουδών (εξάμηνο 1ο έως 4ο), συνίσταται από ένα σύνολο μαθημάτων κορμού, που αποσκοπούν στην απόκτηση της απαραίτητης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε ζητήματα υποβάθρου και επιστημονικής γνώσης σε θέματα ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και η εις βάθος εμπέδωση των θεμελιωδών εννοιών και να τεθούν οι βάσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου μαθημάτων. 

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων, που καλύπτει τα επόμενα δύο έτη (εξάμηνα 5ο έως 8ο) συνίσταται από μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων που υποστηρίζουν τις θεματικές ενότητες. Στο 8ο εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται επίσης η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ευθυγραμμίζονται με τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το Τμήμα, πλαισιωμένα από μια σειρά μαθημάτων που δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο ώστε να υπάρχει η μαθηματική και η φυσική κατανόηση των φαινομένων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας αναμένεται να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σχετικών με τα συστήματα ενέργειας, από την ανάλυση απαιτήσεων και την εκπόνηση μελετών έως το σχεδιασμό υποδομών και τη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου. 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα,
Τηλέφωνο
+30 2410 684577, +30 2410 684254
Φαξ
+30 2410 613249
Email
g-energy [at] uth [dot] gr