Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις οχτώ (8) Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Ιδρύθηκε με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λάρισα και στεγάζεται στις κτηριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Η Σχολή αποτελείται από τρία Τμήματα, το ένα των Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί ήδη στο Βόλο και τα άλλα δύο θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Τα Τμήματα της Σχολής είναι τα εξής:
α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τετραετούς φοίτησης με έδρα το Βόλο,
β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
γ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής, δίνονται από την Κοσμητεία και τις Γραμματείες των Τμημάτων.
 Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από την προσωρινή Κοσμητεία η οποία ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπ.αριθμ. 4479/19/ΓΠ, (ΑΔΑ:ΩΡΤΦ469Β7Ξ-041) βάσει του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). 
Προσωρινός Κοσμήτορας  ορίστηκε ο κ. Χρήστος  Κόλλιας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
(+30) 2410 684397
Email
sec-seb@uth.gr, dean-seb@uth.gr