Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μία από τις οχτώ (8) Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Ιδρύθηκε με το Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ΄Α/29-01-2019). Η Σχολή έχει ως έδρα τη Λάρισα και στεγάζεται στις κτηριακές υποδομές του πρώην ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
Η Σχολή αποτελείται από τρία Τμήματα, το ένα των Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί ήδη στο Βόλο και τα άλλα δύο θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Τα Τμήματα της Σχολής είναι τα εξής:
α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τετραετούς φοίτησης με έδρα το Βόλο,
β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα,
γ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τετραετούς φοίτησης με έδρα τη Λάρισα.

Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα της Σχολής, δίνονται από την Κοσμητεία και τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Με την αρ. 23961/23/ΓΠ/1-11-2023 (1339/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2023) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανατίθενται στον Καθηγητή Ευστάθιο Βελισσαρίου, καθήκοντα Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Σ.Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 13-12-2023 και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου Κοσμήτορα στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Κοσμήτορας είναι ο Καθηγητής Ευστάθιος Βελισσαρίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
(+30) 2410 684397
Email
sec-seb@uth.gr, dean-seb@uth.gr