Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κεντρική είσοδος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/3-9-99 (ΦΕΚ 179A'/06-09-1999) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο. Από τον Ιανουάριο του 2019, με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 2α), το ΤΟΕ εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με τον ίδιο Νόμο (Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Αποστολή του ΤΟΕ, σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του, είναι «η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων».

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε μαθήματα. Οι σπουδές στα τρία αυτά πρώτα έτη σπουδών στοχεύουν (α) στην μελέτη, κατανόηση, και μάθηση εις βάθος βασικών γνωστικών αντικειμένων, όπως η οικονομική θεωρία, η ποσοτική ανάλυση και τα οικονομικά της επιχείρησης και επιπρόσθετων μαθημάτων στην πληροφορική και στο δίκαιο, και (β) στην προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τελευταίο έτος.

Με την έναρξη του 4ου έτους σπουδών ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:

  • Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
  • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων

Συνολικά στα δυο εξάμηνα του 4ου έτους σπουδών, ο φοιτητής/τρια, εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον έξι μαθήματα από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα πρέπει να είναι μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Εναλλακτικά ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει δύο (2) από τα δέκα (10) μαθήματα του 4ου έτους από άλλη κατεύθυνση, ή και από άλλα Τμήματα του ΠΘ, ή να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus. Στο 8ο εξάμηνο δίνεται επίσης η δυνατότητα στον φοιτητή/τρια εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας η οποία υποκαθιστά δύο μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία και στο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας του 7ου εξαμήνου.

Το ΤΟΕ κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο F.C. (ή Lower) υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ακριβές αντίγραφο του πτυχίου F.C. (ή Lower) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά). Οι ξένες γλώσσες στο ΤΟΕ διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική και σημειώνεται στην αναλυτική βαθμολογία o μέσος όρος των 4 βαθμών.

Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 78, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74771, +30 24210 74776
Φαξ
+30 24210 72772
Email
g-econ [at] uth [dot] gr