Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε με το Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 1δ) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με το Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 A΄/29.01.2019, Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 36 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 4 μαθήματα επιλογής, και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει 54 μαθήματα τα οποία αφορούν τις θεματικές ενότητες της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, της Πληροφορικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, της Οικονομικής Ανάλυσης και του Δικαίου. Στα κάθε ένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε υποχρεωτικά μαθήματα  και επιπλέον μια ξένη γλώσσα. Σε κάθε εξάμηνο του τρίτου και του τέταρτου έτους ο φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων, σε κάθε εξάμηνο του τρίτου έτους προσφέρονται τέσσερα μαθήματα, ενώ σε κάθε εξάμηνο του τέταρτου έτους πέντε μαθήματα. Εναλλακτικά, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, ο φοιτητής αντί ενός μαθήματος επιλογής δύναται να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας του έβδομου εξαμήνου.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα. Αντί της Αγγλικής Γλώσσας, όσοι φοιτητές κατέχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν, αντί της Αγγλικής, τη Γαλλική Γλώσσα. Οι Ξένες Γλώσσες στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική και ο μέσος όρος των 4 βαθμών προσμετρείται ως ένα μάθημα στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41 110, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684235
Email
g-de [at] uth [dot] gr