Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018/19. Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανά εξάμηνο. Τα δύο τελευταία έτη του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα μίγμα από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία, οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, οικονομικά μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική βάση για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη και προσφέρουν την δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής.

Για τη λήψη του πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα 32 είναι υποχρεωτικά και τα 8 είναι επιλογής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να απασχοληθούν σε οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές μελέτες και να χρησιμοποιούν σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η επιστημονική επάρκεια που παρέχει το Τμήμα θα επιτρέψει τους πτυχιούχους να παρακολουθήσουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού και να ασχοληθούν περαιτέρω με την επιστημονική έρευνα.

Διεύθυνση
Γαιόπολις, 41 500, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684233
Email
g-accfin [at] uth [dot] gr