Πολυτεχνική Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα στο «Πεδίον του Άρεως», στην έξοδο της πόλης προς την Αθήνα. Το συγκρότημα αυτό περιλαμβάνει κυρίως παλαιά βιομηχανικά κτίρια που έχουν ανακαινισθεί και αποδοθεί στο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια επιτυχημένη περίπτωση απόδοσης παλαιών κτιρίων σε νέα χρήση, με ιδιαίτερες μάλιστα αισθητικές αξιώσεις.

Η Πολυτεχνική Σχολή απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής στάθμης εκπαίδευση στην επιστήμη της Μηχανολογίας, να παράγει νέα πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας και να μεταφέρει την παραγόμενη τεχνογνωσία προς όφελος της κοινωνίας, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το γνωστικό αντικείμενο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης αφορά το σχεδιασμό, τη ρύθμιση και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό θεμάτων, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική διάσταση, καθώς αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, μικρότερες ή μεγαλύτερες: μια συνοικία, μια πόλη, μια ζώνη, μια περιφέρεια, μια χώρα ή και μια ομάδα χωρών. Στο πλαίσιο των θεμάτων αυτών αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων με κυριότερα την οργάνωση και μορφή του χώρου, τις αναπτυξιακές διαδικασίες, τα περιβαλλοντικά θέματα και τις κοινωνικές διεργασίες.

  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις στο πεδίο της Πολιτικής Μηχανικής και να διαμορφώσει αποφοίτους με τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ευρύ πεδίο αντικειμένων πολιτικού μηχανικού που συχνά απαιτούνται για την ανάληψη εργασίας σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε ομοειδή τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη διεθνή συνεργασία σε τομείς έρευνας με κινητικότητα των φοιτητών και των διδασκόντων και αναπτύσσει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με διεθνή απήχηση και αναγνώριση.

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες καταρτισμένους τεχνικά και εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία μέσα από την ανάπτυξη γνώσης για την άσκηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής πρακτικής, την διεύρυνση της αντίληψης του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής δημιουργίας από τον σχεδιασμό μικρών αντικειμένων έως τον αστικό σχεδιασμό, την εξοικείωση με τον εν δυνάμει (virtual) χώρο της εικονικής πραγματικότητας, τον σχεδιασμό της πληροφορίας (interface) στο διαδίκτυο και στα πολυμέσα, την ένταξη των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και οπτικοακουστικής επικοινωνίας) ως βασικών εργαλείων ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη γνώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος με την επανάχρηση υπαρχόντων χώρων και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων.

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Διεύθυνση
Πεδίον Άρεως, Τ.Κ. 38334, Βόλος
Τηλέφωνο
Γραφείο Κοσμήτορα +30 24210 74020 (Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Πολυτεχνική Σχολή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αντίστοιχο τμήμα εισαγωγής)
Φαξ
+30 24210 74284