Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Κτήριο Μηχανολόγων Μηχανικών

Ίδρυση και Φυσιογνωμία Τμήματος

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 με το όνομα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ως ένα από τα τρία ακαδημαϊκά Τμήματα της τότε νεοϊδρυθείσας Σχολής Επιστημών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Δ. 302/31-5-1985). Το 2009 το Τμήμα μετονομάσθηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Δ. 26/16-3-2009). Το ακαδημαϊκό 1990-1991 εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές στο Τμήμα και το 1992 εξελέγησαν τα τρία πρώτα μέλη ΔΕΠ. Τα πρώτα Διπλώματα Μηχανολόγου Μηχανικού απονεμήθηκαν από το Τμήμα το 1995. Το Δίπλωμα που απονέμεται από το Τμήμα αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 160509/Ζ1/26-9-2018 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4374/1-10-2018 τ.Β’. Το 1996 συστάθηκαν οι τρεις Τομείς που λειτουργούν και σήμερα στο Τμήμα και είναι οι εξής (Υ.Α. Β1/58/21-6-1996): (α) Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (β) Τομέας Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών και (γ) Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης

Μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην προετοιμασία Μηχανολόγων Μηχανικών με υψηλή τεχνική κατάρτιση, ικανών να προάγουν την επιστήμη τους και τις ποικίλες εφαρμογές της, να μελετούν, να κατανοούν και να επιλύουν επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα, να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, να συνεισφέρουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και να διεξάγουν έρευνα για καινοτόμες διεργασίες, κατασκευές, συσκευές και προϊόντα και να συνδέουν την έρευνα αυτή με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Συγχρόνως, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει στη δημιουργία ολοκληρωμένων και συνειδητών πολιτών, καθώς και στην καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα επικοινωνίας, η αυτόνομη πρόσβαση στη γνώση, η δυνατότητα συνεργασιών με άλλες ειδικότητες και η διοίκηση προσωπικού και έργων.

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων). Η ευρύτητα του προγράμματος μαθημάτων, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων σπουδών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς για εργασία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών κι επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει παραδοσιακούς τομείς του Μηχανολόγου Μηχανικού, αλλά και τεχνολογίες αιχμής, όπου απαιτείται εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση. Η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύεται από την άρτια τεχνική κατάρτιση και τις γνώσεις σε management, στοιχεία απαραίτητα για στελέχη βιομηχανίας και επιχειρήσεων.

Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος
Τηλέφωνο
+30 24210 74007, +30 24210 74010, +30 24210 74011
Φαξ
+30 24210 74050