Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο
+30 24210 74567
Email
promith -at- uth.gr

Έντυπα-Έγγραφα

Υπόδειγμα Πρωτογενούς Αιτήματος (ΝΕΟ)
Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να ενημερώνονται βάσει του εν παρακάτω εγγράφου
Επανακαθορισμός διαδικασιών για τη διάθεση των υλικών σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή την καταστροφή τους με τη διαδικασία της ανακύκλωσης για όλες τις Υπηρεσίες, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις κοσμητείες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΝΕΟ)
Συνημμένο Μέγεθος
Απόφαση Συγκλήτου 5.46 MB
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών
Αρμοδιότητες Επιτροπών